Публiчна оферта

про надання добровільної благодійної пожертви

Версія від: 27.02.2023 р.

1. Загальні положення

1.1 Ця Публічна оферта про надання добровільної благодійної пожертви (надалі – «Оферта») спрямована на невизначене коло фізичних осіб (надалі – «Благодійник») та є публічною пропозицією БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДОПОМОГАТОР», в особі Директора Ляшко Анастасії Валеріївни, яка діє на підставі Статуту (надалі – «Фонд»), укласти договір про надання добровільної благодійної пожертви (надалі – «Договір»), на умовах, визначених в цій Оферті.

1.2 Оферта набирає   чинності з   моменту   розміщення її на   веб-сайті   Фонду за   посиланням: https://dopomogator.org/ (далі – «Веб-сайт»).

1.3 Оферта є безстроковою та може бути змінена або відкликана Фондом у будь-який час до її акцепту Благодійником шляхом розміщення відповідної інформації на Веб-сайті.

1.4 На власний розсуд Фонд має право укладати договори щодо надання добровільних благодійних пожертв на інших умовах та в інший спосіб, ніж це передбачено Офертою.

1.5 Фонд здійснює благодійну діяльність відповідно до свого статуту. Діяльність Фонду не має на меті отримання прибутку. Інформація про діяльність Фонду та звіти про результати такої діяльності розміщені на Веб-сайті.

2. Предмет Договору

2.1 Предметом Договору є добровільна безоплатна передача Благодійником у власність Фонду грошових коштів шляхом здійснення благодійної пожертви на забезпечення статутної діяльності Фонду, в тому числі (але не виключно) для надання Фондом благодійної допомоги відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

2.2 Виконання сторонами Договору не має на меті отримання прибутку або будь-яких благ для жодної із сторін.

2.3 Передача Благодійником грошових коштів за цією Офертою є благодійною пожертвою відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». За бажанням, Благодійник може вказати цільове призначення благодійної пожертви, обравши серед програм (проектів), цілей, оголошених Фондом. Благодійна пожертва є добровільною та не підлягає поверненню Благодійнику.

2.4 Благодійник має право самостійно визначати обсяг благодійної пожертви.

2.5 Благодійник і Фонд, керуючись ст. 207, ст. 639, ст. 641, ст. 642 Цивільного кодексу України, ст. 7 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», погоджуються, що Договір вважається укладеним у письмовій формі без підписання письмового примірника Сторонами з моменту прийняття Благодійником Оферти.

3. Прийняття Оферти

3.1 Здійснення Благодійником благодійної пожертви (шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Фонду через установи банків або здійснення грошового переказу з допомогою платіжних форм і засобів розміщених на Веб-сайті) означає повне й безумовне прийняття Благодійником умов цієї Оферти.

3.2 Прийняттям Оферти Благодійник підтверджує, що Благодійник повною мірою усвідомлює та згоден з предметом Договору, цілями та метою збору коштів, а також підтверджує право Фонду використати частину його благодійної пожертви на адміністративні витрати Фонду в розмірі, передбаченому Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

3.3 Всі витрати по сплаті комісій, пов’язаних з перерахуванням благодійної пожертви, несе Благодійник.

4. Права та обов’язки Фонду

4.1 Фонд має право:

4.1.1 Отримувати благодійні пожертви і використовувати їх для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду.

4.2 Фонд зобов’язаний:

4.2.1 Використовувати благодійні пожертви у суворій відповідності до законодавства України та лише в рамках своєї статутної діяльності.

4.2.2 На прохання Благодійника надати звіт про отриману благодійну пожертву та її використання.

5. Права Благодійника

5.1 Благодійник має право:

5.1.1 Надати Фонду добровільну благодійну пожертву у спосіб зазначений Офертою.

5.1.2 Зробити запит до Фонду про надання звіту з використання благодійної пожертви.

6. Місце проведення публічного збирання коштів

6.1 Публічне збирання коштів благодійної пожертви здійснюється на території будь – якої держави світу. Безпосередня діяльність Фонду, що стосується досягнення цілей, передбачених статутом Фонду, здійснюється на території Україні.

7. Строк збирання благодійних пожертв

7.1 Публічний збір благодійних пожертв триватиме до моменту припинення діяльності Фонду або до іншого моменту, визначеного Фондом, про що буде повідомлено шляхом розміщення відповідної інформації на Веб-сайті.

8. Порядок використання благодійних пожертв

8.1 Використання благодійних пожертв Фондом здійснюється відповідно до програми, мети та цілей, визначених Фондом, а також відповідно до чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

9. Відповідальність Фонду

9.1 Відповідно до чинного законодавства України Фонд несе відповідальність за порушення умов цього Договору та використання благодійних пожертв всупереч порядку, передбаченому статутною діяльністю Фонду та законодавством України.

10. Заключні положення

10.1 Наданням благодійної пожертви Благодійник гарантує а) свою дієздатність, б) добровільність прийняття Оферти, в) що предмет благодійної пожертви не знаходиться під забороною, арештом, не перебуває у заставі, не обтяжений будь-якими іншими правами третіх осіб та не був набутий з порушенням норм законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

10.2 Благодійник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при перерахуванні благодійної пожертви.

10.3 З метою дотримання вимог застосовного законодавства про захист персональних даних і належного виконання Фондом умов Договору, Благодійник підтверджує, що він ознайомився та приймає умови Політики Конфіденційності Фонду, а також надає свою згоду на обробку персональних даних відповідно Політики Конфіденційності.

10.4 Ця Оферта, а також відносин між Благодійником і Фондом регулюються положеннями чинного законодавства України. У випадку виникнення спорів між Благодійником і Фондом, вони мають вирішуватись шляхом переговорів. При неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, спори розглядаються судами у порядку, встановленому чинним законодавством України.

11. Контакти

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДОПОМОГАТОР»

Адреса: 01133, Україна, м. Київ, бул. Лесі Українки, 26

еmail – info@dopomogator.org